در بازديد كارشناسان موزه نفت

بيش از 90 شي و سند قديمي در استان مازندران شناسايي شد

دوشنبه شانزدهم مرداد ماه 1396بيش از 90 شي و سند قديمي در استان مازندران شناسايي شد

بيش از 90 شي و سند قديمي صنعت نفت در نمايشگاه دائمي ستاد پخش ساري، شركت خطوط لوله و مخابرات و انبارهاي مازاد شركت گاز در استان مازندران توسط كارشناسان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، شناسايي و ثبت شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، كارشناسان موزه هاي نفت در بازديد از در سلويج ها و انبارهاي مازاد شركت هاي گاز و شركت خطوط لوله و مخابرات استان مازندران بيش از 40 قلم شي قديمي را شناسايي و ثبت كردند تا به منظور حفظ و مرمت به موزه هاي نفت انتقال يابد.

91

همچنين اشياء و اسناد قديمي صنعت نفت كه چندي است به ابتكار پخش منطقه ساري در نمايشگاهي دائمي در ساختمان ستاد پخش اين شهرستان به نمايش گذاشته شده، مورد بازديد قرار گرفت و 56 قلم شي و سند موجود در آن ثبت و مستند نگاري شد.

بنا به همين گزارش اشياء و اسناد مزبور از 50 تا 100 سال قدمت داشته و از نقاط مختلف استان، از جمله جايگاه هاي قديمي، شناسايي و گردآوري شده اند.