در گردهمايي نمايندگان موزه هاي نفت مطرح شد

اسنادي كه از تاريخ 110 ساله نفت مي گويند

دوشنبه بیست و سوم مرداد ماه 1396اسنادي كه از تاريخ 110 ساله نفت مي گويند

مجري مركز مدارك، اسناد و آرشيو صنعت نفت، با اشاره به تاريخ 110 ساله اين صنعت در ايران، گفت: "اسناد و مدارك مي توانند در مورد گذشته اين صنعت و اين كه چه اتفاقاتي در آن رخ داده است، گواهي دهند."

حشمت ا.. منعم، در "گردهمايي نمايندگان موزه هاي صنعت نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي" سخن مي گفت، يادآور شد: "جمع آوري مدارك و اسناد صنعت نفت، به طور جدي از اوايل سال 1393 و با مصوبه وزارت نفت مبني بر جمع آوري اسناد و مدارك اين صنعت آغاز شد."

مشاور مدير موزه هاي نفت تاكيد كرد، علي رغم خبرهاي ناخوشايندي كه در مورد بي مهري و امحاي بسياري از اسناد در گذشته شنيده مي شد، خوشبختانه اخيرا اتفاقاتي در حال رخ دادن است كه مايه اميدواري است.

منعم افزود: "با صدور بخشنامه وزير نفت مبني بر لزوم بررسي كليه اسناد و مدارك از سوي كارشناسان موزه نفت، قبل از امحاي آنها، اكنون انبارهاي بسياري در اين صنعت به روي كارشناسان گشوده شده كه البته با توجه به نيروي انساني و امكانات كم، بررسي آنها به ماه ها و شايد سال ها زمان نياز دارد."

وي با اشاره به اقدامات انجام گرفته براي راه اندازي يك مركز آرشيو مدارك و اسناد براي صنعت نفت، افزود: "گذشته از اين اقدامات، آنچه بيشتر مايه خوشحالي است، نهضت فراگيري است كه اين روزها در صنعت نفت به راه افتاده و سبب شده تا كاركنان و دست اندركاران اين صنعت به اهميت مستندات پي برده و در شناسايي و حفظ و حراست از آنها بكوشند، به نحوي كه هر روز خبرهايي را از نقاط مختلف در زمينه تلاش براي حفظ اين آثار مي شنويم."

مشاور مدير موزه نفت با اشاره به آموزشگاه حرفه اي آبادان كه قرار است به زودي به يكي از موزه هاي نفت تبديل شود، گفت: "روزي كه گردآوري اطلاعات در مورد اين آموزشگاه را شروع كرديم، حتي يك صفحه اطلاعات موثق درباره آن وجود نداشت، جز پاره اي از نقل قول ها و خاطرات."

"مثلا اين كه هدف از راه اندازي اين آموزشگاه چه بوده، اساتيد آن چه كساني بوده اند، محل اوليه آن كجا بوده و ... اما امروز به كمك اسناد و مداركي كه از زير تلي از خاك يافت شده و جزو مجموعه اسناد امحايي قرار گرفته بود، اطلاعات ارزشمندي در مورد اين آموزشگاه استخراج شده است."

منعم اظهار اميدواري كرد با ياري پيشكسوتان صنعت نفت در گردآوري اسناد و مدارك، اين قطره هاي كوچك دريايي از مستندات را شكل دهد كه به كمك آنها بتوان به تصوير درستي از تاريخ صنعت نفت در ايران دست يافت.

تفاوت خاطره و تاريخ شفاهي

مرتضي رسولي پور

در اين گردهمايي همچنين مرتضي رسولي پور از كارشناسان ارشد مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، طي سخناني به تبيين نحوه گردآوري و تنظيم تاريخ شفاهي، همچنين ويژگي هاي آن پرداخت.

رسولي پور با اشاره به تفاوت هاي خاطره با تاريخ شفاهي، گفت: در خاطره محور شخص راوي است و اوست كه مطرح مي شود، حال آن كه در تاريخ شفاهي، محور "موضوع" است و متن توليد شده برآيندي است از سه ضلع مصاحبه كننده، مصاحبه شونده و دستگاه ثبت و ضبط گفتگو.

وي در ادامه به تشريح هر كدام از عناصر تاريخ شفاهي و جايگاه آنها پرداخت و توضيحاتي را در مورد شيوه هاي ثبت اين اطلاعات، اعم از شفاهي يا كتبي ارائه كرد.