از سوي مجموعه فرهنگي- تاريخي سعد آباد

عكس هاي تاريخي به موزه نفت اهدا شد

شنبه بیست و دوم مهر ماه 1396عكس هاي تاريخي به موزه نفت اهدا شد

تعداد هشت قطعه عكس تاريخي با موضوع صنعت نفت از سوي مجموعه تاريخي- فرهنگي سعد آباد،به موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، عكس هاي اهدايي مجموعه سعد آباد به موزه نفت، تصاوير نادر و منحصر به فردي است كه تاريخ آنها به زمان پهلوي اول بازمي گردد. برخي از اين عكس ها داراي توضيح بوده و موضوع و محل برخي ديگر نيز نامشخص است.
در حال حاضر اين تصاوير به مركز اسناد موزه نفت انتقال يافته تا اطلاعات بيشتر در مورد آنها گردآوري شود.


اهدايي سعد آباد انبار ري

اهدايي سعد آباد تانكر

اهدايي سعد آباد تلمبه خانه اهواز

اهدايي سعد آباد

اهدايي سعد آباد مراسم

سعد آباد پالايش برج

اهدايي سعد آباد پل دختر