در تداوم همكاري كانون بازنشستگان فارس با موزه نفت

اسناد و مدارك پيشكسوتان شيرازي به موزه نفت اهدا شد

يکشنبه سی ام مهر ماه 1396اسناد و مدارك پيشكسوتان شيرازي به موزه نفت اهدا شد

كانون بازنشستگان صنعت نفت فارس در تدام همكاري خود با موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، تصاوير، اسناد و مداركي را از پيشكسوتان صنعت نفت در اين استان به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، غلامحسين محقق زاده، كرامت بامداد، غلامرضا سوداگران و مرحوم خان بابا كاظمي، پيشكسوتان و بازنشستگاني هستند كه مدارك و اسناد دوران خدمت آنها به موزه نفت اهدا شده است.

از جمله اسناد اهدا شده، عبارتند از: مجوز ورود به دانشكده نفت آبادان (سال 1339)، كارت ورود به باشگاه ملوانان خارگ (1340)، كارت عضويت پلاژ اقبال (سال 1976) و كارت شناسايي موقت در زمان جنگ، مربوط به غلامحسين محقق زاده.

كارت شهري رانندگي وسايل نقليه عمومي به (سال 1342)، كارت معافيت خدمت سربازي (سال 1328)، كارت اجازه دوچرخه سواري از شهرباني (سال 1319)، كارت گواهي نامه رانندگي (سال 1344)، كارت كانون كارمندان بازنشسته صنعت نفت شيراز (سال 1353)، برگه خاتمه خدمت (سال 1347)، تقديرنامه بابت بازنشستگي و لوح تقدير (سال 1342)، متعلق به مرحوم خان بابا كاظمي.

عينك جوشكاري ساخت انگليسي، قرارداد استخدامي به عنوان كارآموز در آبادان (سال 1351)، تعدادي عكس جمعي از پرسنل پالايشگاه آبادان در اوايل دهه 1350 و گواهي قبولي در امتحانات انستيتو تكنولوژي شيراز (سال 1355)، متعلق به كرامت بامداد.

جزوه مقررات ايمني جهت كاركنان تازه استخدام در اوايل دهه 1350، برگه هاي مكاتبه درخصوص وام مسكن (سال 1357)، قرارداد استخدامي (سال 1351) و برگه اهداي پاداش بابت راه اندازي پالايشگاه شيراز.