ترازنامه هاي مالي با نيم قرن قدمت به نفت موزه اهدا شد

چهارشنبه دهم آبان ماه 1396ترازنامه هاي مالي با نيم قرن قدمت به نفت موزه اهدا شد

ترازنامه ها و صورت هاي مالي شركت ملي نفت، با بيش از نيم قرن قدمت، به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اين اسناد توسط اداره نظارت مالي شركت هاي معاونت برنامه ريزي وزارت نفت، به موزه هاي نفت اهدا شده است.

در نامه مجيد صفري كيش، رئيس اداره نظارت مالي، خطاب به اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت آمده است كه اسناد مذكور كه مربوط به سال هاي 1343، 1350 و 1353 شمسي است و قدمت آنها به بيش از نيم قرن مي رسد و در معاونت برنامه ريزي وزارت نفت، نگهداري شده، جهت نگهداري به موزه صنعت نفت تقديم مي شود.