معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری

موزه نفت قدم های امیدوارکننده ای را برداشته است

سه شنبه هیجدهم ارديبهشت ماه 1397موزه نفت قدم های امیدوارکننده ای را برداشته است

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، قدم های آغازین و امیدوارکننده ای را برداشته است که امیدوارم با تکامل و موفقیت مستمر همراه شود.

رکن الدین جوادی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری که از غرفه موزه های نفت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران بازدید می کرد، افزود: "اعتبار هر ملتی به تاریخ آن است که می تواند چراغ راه برای ادامه کارهای نیک و اجتناب از کارها و تجربیات نامناسب و ناموفق باشد."

جوادی با اشاره به اهمیت تجربیات گذشته، افزود: باید از تجربیات خود پند بگیریم تا بتوانیم گذشته بزرگ این صنعت نفت را تکرار کنیم. این تجربه ها می تواند برای نسل جوان و برای توسعه و اداره این این صنعت چراغ راه باشد.

معاون وزیر نفت در پایان از دست اندرکاران مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.