از سوي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

دفتر ملاحظات بازرسي انبار نازي آباد به موزه نفت اهدا شد

شنبه پنجم خرداد ماه 1397دفتر ملاحظات بازرسي انبار نازي آباد به موزه نفت اهدا شد

دفترچه ملاحظات بازرسي انبار نفت نازي آباد تهران، متعلق به دهه 1330 خورشيدي، از سوي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اهدا شد.

به گفته محمدرضا موسوي خواه، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، دفتر ملاحظات بازرسي انبار نفت نازي آباد از نظم و ترتيبي حكايت دارد كه در آن زمان در اداره پخش وجود داشته است.

دفترچه انبار نازي آباد

تاريخ نخستين يادداشت در اين دفترچه كه با خطي بسيار خوش هم به نگارش درآمده، به 27 اسفند ماه 1332 بازمي گردد و در آن گزارش بازرسي از انبار در هشت بند آمده كه ظاهرا نتيجه نيز مطلوب بوده است.

در انتهاي دفترچه نيز شرايط نگارش دفترچه و كساني كه مجاز به درج گزارش در آن هستند، در چند بند به زبان انگليسي آمده است.

متن دفترچه پخش

آخرين يادداشت اين دفترچه نيز به سال 1380 نگاشته شده و به امضاي رئيس وقت انبار نازي آباد رسيده است.

به همراه اين اسناد همچنين يك نامه از امور اداري شركت پخش خطاب به انبار نفت نازي آباد ديده مي شود كه در آن با استناد به گزارش هاي واصله، مراتب رضايت از نحوه انجام وظايف و فعاليت ها در اين انبار، اعلام شده است.

يادداشت دفترچه پخش

لازم به يادآوري است كه انبار نفت نازي آباد، يكي از قديمي ترين انبار نفت هاي تهران است كه طي چندين دهه نقش مهمي را در توزيع فرآورده هاي نفتي، در سطح شهر تهران، بر عهده داشت.