در پي بازديد مديران موزه هاي نفت اعلام شد

سه شناور قديمي فلات قاره ميراثي شدند

سه شنبه نوزدهم تير ماه 1397سه شناور قديمي فلات قاره ميراثي شدند

در پي بازديد مسوولان مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، از بندر نخيلو از بنادر كليدي كرانه خليج فارس در استان هرمزگان، حفظ و مرمت سه شناور قديمي به نام هاي حيدر، حريت و رعنا به عنوان ميراث صنعت نفت، در دستور كار قرار گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، در ادامه عمليات مرمت و نگهداري اقلام از رده خارج صنعت نفت، شناورهاي حيدر، حريت و رعنا بازسازي شده و مورد بهره برداري موزه اي قرار خواهند گرفت.

شناورهاي مذكور از جمله شناورهاي تحت ملك شركت نفت فلات قاره هستند كه از پنج سال گذشته به علت قدمت زياد، فرسودگي و كمبود بودجه براي تعميرات، از ادامه فعاليت باز مانده اند.

شناورهاي حيدر و حريت از نوع شناورهاي عملياتي، تداركاتي و چند منظوره در سال 1982 توسط كشور ژاپن توليد شدند و حوزه عملياتي آنها مناطق بندرعباس، خارگ و سيري بود. اين شناورها مسووليت جابه جايي دكل هاي نفتي را به عهده داشتند. قديمي ترين شناور اين گروه، رعنا نيز با سال توليد 1966 از نوع شناورهاي خدماتي است.

بررسي هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه شناورهاي مذكور متشكل از عناصر موزه اي مي توانند كاركرد نمايشي در قالب يك محل اقامتي و تفريحي را در نزديكي يكي از جزاير يا سكوهاي نفتي را داشته باشند. به همين منظور مقرر شد كارشناسان ذيربط بررسي هاي بيشتري را به منظور استخراج اطلاعات و شناسنامه فني و تاريخي آنها، آسيب شناسي و برآورد زماني و هزينه عمليات تعمير و مرمت آنها به عمل آورند.