در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

قائمي طلب به عنوان نماينده موزه هاي صنعت نفت در منطقه خراسان منصوب شد

شنبه پانزدهم دي ماه 1397قائمي طلب به عنوان نماينده موزه هاي صنعت نفت در منطقه خراسان منصوب شد

جعفر قائمي طلب، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، به عنوان نماينده موزه هاي صنعت نفت در منطقه خراسان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پتروميوزيم، در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به قائمي طلب، چنين آمده است: "با سپاس از تلاش هاي پيشين جنابعالي در زمينه پاسداري از ميراث تاريخي و فرهنگي صنعت نفت، بدينوسيله به عنوان نماينده موزه هاي صنعت نفت در منطقه خراسان منصوب مي شويد تا با همكاري كارشناسان اين مديريت نسبت به امور محوله اقدام و نتايج را منعكس نماييد."

جعفر قائمي طلب

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در اين حكم موارد زير را از جمله وظايف نماينده موزه هاي صنعت نفت در منطقه خراسان، برشمرده است:

شناسايي، گردآوري و ثبت مستندات، آثار و اشياي موزه اي و تاريخي صنعت نفت؛ نگهداري، مراقبت و مستندسازي نسبت به موارد ياد شده؛ شناسايي، معرفي و تلاش براي ثبت و نگهداري بهينه نسبت به ميراث غيرمنقول صنعت نفت در منطقه؛ همراهي در مطالعات كتابخانه اي و ميداني، طراحي، بررسي و اجراي پروژه هاي موزه اي صنعت نفت در منطقه به ويژه موضوع راه اندازي "موزه پخش نفت" خراسان؛ فراهم كردن تسهيلات و پشتيباني هاي اداري در ماموريت كارشناسان و كاركنان موزه اي صنعت نفت و برقراري ارتباط موثر با نهادها و مراكز مورد نظر براي پيشبرد اهداف موزه اي صنعت نفت.