در همايش كانون هاي بازنشستگي صنعت نفت مطرح شد

ضرورت نگهداري اشيا، اسناد و مستندسازي در صنعت نفت

سه شنبه نهم بهمن ماه 1397ضرورت نگهداري اشيا، اسناد و مستندسازي در صنعت نفت

مجري مركز نگهداري مدارك، اسناد و آرشيو موزه هاي صنعت نفت در همايش كانون هاي بازنشستگي نفت، بر ضرورت نگهداري اشيا، اسناد و مستندسازي در اين صنعت تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، حشمت ا.. منعم، در هفدهمين همايش كانون هاي بازنشستگي صنعت نفت، ضمن قدرداني از همكاري هاي اين كانون و نمايندگان آنها در سراسر كشور با موزه هاي نفت، تداوم و تقويت اين همكاري ها را ضروري خواند و افزود: "پيشكسوتان نفت از مهم ترين پشتوانه هاي اين صنعت هستند و حضور آنها موجب دلگرمي دست اندركاران جمع آوري اشيا و اسناد در موزه هاي نفت است."

جلسه كانون بازنشستگان

همچنين در اين مراسم راحله صحه، مسئول ارتباط با بازنشستگان موزه هاي صنعت نفت، طي سخناني با اشاره به پيشينه همكاري هاي ثمربخش كانون هاي بازنشستگي با موزه هاي نفت، ايجاد نمايندگي موزه هاي نفت را در آن دسته از كانون هايي كه هنوز فاقد نمايندگي براي اين موزه ها هستند، خواستار شد.

در ابتداي اين مراسم فيلم كوتاهي در مورد معرفي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و فعاليت هاي اين مديريت نمايش داده شد كه مورد توجه حاضران قرار گرفت.

همايش كانون بازنشستگان

لازم به يادآوري است در هفدهمين همايش كانون هاي بازنشستگي كه در شهر بندرعباس برگزار شد، روساي صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي صنعت نفت در سراسر كشور حضور داشتند. صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت از ابتداي راه اندازي موزه نفت، اين تشكيلات را ياري رسانده و نمايندگان موزه هاي نفت به منظور جمع آوري اسناد، مدارك و خاطره ها، ارتباطات خوبي را با بازنسشتگان اين صنعت، برقرار ساخته اند.