مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت مطرح كرد:

وظيفه دشوار جايگزيني نگاه مصرفي- صنعتي با نگاه موزه اي- تاريخي

چهارشنبه هفدهم بهمن ماه 1397وظيفه دشوار جايگزيني نگاه مصرفي- صنعتي با نگاه موزه اي- تاريخي

بسياري از آثاري كه امروز در موزه هاي صنعت نفت در معرض نمايش قرار گرفته يا در مخازن اين موزه ها نگهداري مي شود، تا ديروز در سلويج ها يا انبارهاي مازاد به انتظار مزايده بودند تا به عنوان آهن قراضه فروخته شوند!

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با بيان اين مطلب در برنامه كارگاه آموزشي حافظه جهاني، افزود: "نه راه اندازي موزه ها در وزارت خانه ها، امر جديد و متفاوتي است و نه ايجاد مركز اسناد، ولي پيش بردن اين دو فعاليت در صنعت نفت تجربه نسبتا جديد و متفاوتي است."

حشمت ا.. منعم برگزاري كارگاه آموزشي حافظه جهاني با حضور همكاران ميراث فرهنگي و دست اندركاران موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت را اتفاقي ارزشمند خواند و افزود: "اين تعامل بين سازماني را بايد به فال نيك گرفت، چرا كه مديريت جزيره اي اغلب راه به جايي نمي برد."

چاه يك مسجد سليمان

وي با اشاره به اهميتي كه موزه هاي نفت از ابتداي راه اندازي خود براي امر آموزش قايل شده است، ياد آور شد: "براي صحت اين ادعا همين بس كه يكي از نخستين موزه ها كه در نفت راه اندازي شد، موزه كارآموزان آبادان بود كه مي توان گفت از يكي از مهم ترين موزه هاي آموزشي كشور است."

مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با اشاره به بحث گردآوري اسناد و اين كه موزه هاي صنعتي در ايران، پيشينه زيادي ندارد، افزود: "در بحث اسناد تاريخي هم سازماندهي اسناد صنعتي و فني از منظر تاريخي چندان متداول نبوده است و ما با اندك تجربه اي كه در اين زمينه وجود داشت، بايست كار را پيش مي برديم."

منعم همچنين به اسنادي اشاره كرد كه بسياري از آنها در حيطه اسناد تخصصي و به زبان لايتن بوده و بابد سازماندهي و مرمت مي شدند. وي براي مثال از اسناد مربوط به حفاري، متعلق به دهه هاي نخست كشف نفت نام برد كه برخي از آنها مي تواند اطلاعات ارزشمندي را در مورد تاريخ صنعت نفت و تاريخ معاصر كشورمان در اختيار پژوهشگران و علاقه مندان قرار دهد.

ديگ بخار موزه كارآموزاان

وي در پايان به عنوان نمونه اي از تجربيات خود در راه اندازي موزه هاي نفت به خاطره اي اشاره كرد و يادآور شد: "چند سال پيش كه قرار شد موزه اي آموزشي با عنوان موزه كارآموزان در آبادان راه اندازي شود، به دنبال مستندات تاريخي اين مجتمع آموزشي بوديم كه در سال 1312 تاسيس شده بود. روزي روي ديوار يك سوله متروكه در پالايشگاه آبادان به دو تابلو برخورديم كه اصول ششگانه آموزش را نوشته بود. اين اصول عبارت بودند از اين كه: همه افراد احتياج به آموزش دارند؛ همه آموزش پذيرند؛ بايد امكانات آموزش براي همه افراد فراهم شود؛ آموزش بايد براي كار معيني داده شود؛ آموزش امري است مداوم و بالاخره مسئوليت آموزش با سرپرست قسمت است."

"آن روز فكر كردم اين اصول در مورد آموزش چقدر كامل است و اي كاش امروز هم همين ها را بر در و ديوارها نصب مي كردند."