از سوي انجمن صنفي كارگري راهنمايان گردشگري استان تهران

سمينار آشنايي با موزه هاي صنعت نفت ايران برگزار مي شود

شنبه نوزدهم مرداد ماه 1398سمينار آشنايي با موزه هاي صنعت نفت ايران برگزار مي شود

سمينار صنعت نفت و گردشگري با رويكرد آشنايي با موزه هاي صنعت نفت ايران از سوي انجمن صنفي كارگري راهنمايان گردشگري استان تهران برگزار مي شود .
به گزارش روابط عمومي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران ، دراين سميناركه سه شنبه 22 مردادماه سال جاري برگزار مي شود محمدرضا جواهري و حشمت اله منعم از مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران به سخنراني خواهند پرداخت .
اين سمينار كه از سلسله نشست هاي هفتگي انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران است ساعت 18 تا 20در سالن ماركوف باغ موزه قصر برگزار مي شود.
لازم به يادآوري است ، شركت عموم در اين سمينار آزاد است ومديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران از كارشناسان و علاقه مندان به حوزه گردشگري در صنعت نفت دعوت مي كند تا دراين سمينار حضور يابند.
گفتني است ، تا كنون 3 موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت ايران با عنوان موزه بنزين خانه آبادان،  موزه كارآموزان  صنعت نفت آبادان وموزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران راه اندازي شده است .