در موزه بنزين خانه آبادان برگزار مي شود

کارگاه روش هاي حفاظت از ميراث فرهنگي براي كودكان

دوشنبه پانزدهم مهر ماه 1398 کارگاه روش هاي حفاظت از ميراث فرهنگي براي كودكان

به كوشش مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و به مناسبت روز جهاني كودك ، كارگاه روش هاي حفاظت از ميراث فرهنگي براي كودكان در موزه بنزين خانه آبادان برگزار مي شود .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، در اين كارگاه كه نجلا درخشاني كارشناس ارشد مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي به عنوان مدرس حضوردارد روش هاي حفاظت از ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي به كودكان آموزش داده مي شود .
اين كارگاه چهارشنبه 17 مهرماه سال جاري ، از ساعت 9/30 الي 11/30 برگزار مي شود وعلاقه مندان براي حضور در اين كارگاه مي توانند به موزه بنزين خانه آبادان واقع در آبادان ، خيابان شهرداري ، روبه روي ساختمان شوراي شهر مراجعه كنند .