خاورميانه با طعم نفت

چهارشنبه هفدهم مهر ماه 1398خاورميانه با طعم نفت

خاورميانه از نخستين خاستگاه هاي تمدن جهان بوده است . بسياري از باورها و آيين هاي جهان از اين منطقه برخاسته اند . نخستين يافته هاي آدمي در اينجا بوده و نخستين قانون هاي جهان در اينجا نوشته شده است .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، خاورميانه از اواسط قرن بيستم مركز توجه جهاني و شايد حساس ترين منطقه جهان به دليل برخورداري از ذخاير عظيم نفت ، يك منبع انرژي براي جهان به شمار مي رود . بسياري از جامعه شناسان بنيان هاي تجدد در خاورميانه و از جمله در ايران را متاثر از اين رخداد تاريخي مي دانند. نفت به عنوان شريان اصلي اقتصاد تك محصول ارتباط مستقيمي با ابعاد گوناگون زيست فردي و اجتماعي اين كشورها دارد كه گاهي با تنش هاي سياسي و گاه با جنگ ، ويراني ، آوارگي ، فقر و تبعيض همراه است . قدرت اله عاقلي كه از جمله هنرمندان برجسته كشور در زمينه مجسمه سازي است طي نگارش مطالب فوق مجموعه آثاري را در واكنش به پديده خاورميانه خلق كرده است . تصويري كه مشاهده مي كنيد ، اثرهنري متعلق به اين هنرمند و از مجموعه خاورميانه است كه از فلز برنج و برنز پتينه براق تهيه شده و قرار است در موزه هاي صنعت نفت در معرض ديد عموم قرارگيرد.
 

 

IMG_4928

از مجموعه خاورميانه
جنس: برنج و برنز پتينه براق
ابعاد: 53*20*27 سانتي متر
سال 1393