موزه هاي نفت، بستري مناسب براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي

كارگاه آموزشي نگهداري و آرشيو عكس در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه 1398كارگاه آموزشي نگهداري و آرشيو عكس در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

كارگاه آموزشي نگهداري و آرشيو عكس در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

مركز آموزش علمي و كابردي خبرگزاري فارس، وابسته به موسسه آموزشي عالي علمي كابردي فرهنگ و هنر، كارگاه آموزشي خود را با عنوان «شيوه هاي نگهداري و ارائه عكس» براي دانشجويان رشته عكاسي در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران برگزار كرد.

در اين كارگاه، دانشجويان با اصول و مهارت هاي نگهداري و آرشيو عكس در مركز اسناد صنعت نفت آشنا شدند.