در مراسمي با حضور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

بازنشستگان مشاركت كننده در موزه نفت مورد تقدير قرار گرفتند

شنبه شانزدهم بهمن ماه 1395بازنشستگان مشاركت كننده در موزه نفت مورد تقدير قرار گرفتند

بازنشستگان و پيشكسوتان مشاركت كننده درموزه نفت، با حضور در مركز اسناد و گنجينه اشياء اين موزه در تهران، از آثار گردآوري شده بازديد كردند و از سوي مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت مورد تقدير قرار گرفتند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، حاضران در اين مراسم، ضمن گفت و گويي صميمانه با مدير موزه هاي نفت و مسئولان بخش هاي مختلف اين موزه، با روند كار و نحوه فعاليت دست اندركاران و چگونگي مرمت، حفظ و نگهداري آثار آشنا شدند.

در پايان اين مراسم با اهداي لوح يادبود و تنديس هايي از پيشكسوتان حاضر در مراسم تقدير به عمل آمد.

ميراث گسترده و پهناور نفت

IMG_0288

دكتر نعمت الهي، مدير موزه هاي نفت در جريان اين ديدار ضمن ارائه تاريخچه مختصري از اقدامات انجام گرفته براي راه اندازي موزه نفت، گفت: "زماني كه مهندس زنگنه دستور ايجاد موزه هاي نفت را صادر كرد، سه نقطه در تهران، مسجد سليمان و آبادان براي تاسيس نخستين موزه هاي نفت در نظر گرفته شد، اما با شروع فعاليت ها، اين طرح توسعه پيدا كرد و هر چه جلوتر رفتيم متوجه شديم كه تجهيزات، تاسيسات، ابنيه و آثار صنعت نفت به قدري گسترده و پهناور است و در جاي جاي كشور پراكنده شده كه چند نقطه خاص براي اين منظور كافي نيست."

وي با اشاره به اين كه تا كنون نقاط زيادي از جمله چندين نقطه تاريخي در شهر آبادان، پنج نقطه در مسجد سليمان، موزه حلب سازي در كرمانشاه، انبار نفت شماره يك مشهد، تلمبه خانه دارخوين و ... براي تبديل به موزه هاي نفت شناسايي و عمليات اجرايي در آنها آغاز شده است، افزود: "بسياري از اين نقاط به ثبت ميراث فرهنگي رسيده و همه آنها از پتانسيل بالايي براي تبديل شده به موزه نفت برخوردار هستند."

نعمت الهي همچنين به موزه تكنولوژي و علوم نفت كه قرار است در تهران تاسيس شود، اشاره كرد و افزود:"هدف ما اين است كه با راه اندازي موزه هاي نفت در نقاط مختلف كشوردسترسي مردم را به آثار نفتي و امكانات آشنايي همگان را با اين صنعت فراهم آوريم. بعلاوه با ايجاد يك سيستم گردشي، آثار ميان موزه هاي نفت تبادل خواهد شد و در زنجيره اي كه به اين ترتيب شكل مي گيرد، مردم نقاط مختلف كشور به اين آثار دسترسي خواهند داشت."

IMG_0570

نعمت الهي همچنين با اشاره به بي توجهي هايي كه بعضا تا كنون در مورد حفظ آثار در صنعت نفت كشور انجام گرفته، گفت: "پيشتر متاسفانه شاهد بوده ايم كه برخي سناد، مدارك و اشياء در اثر بي توجهي ها از بين رفته يا چنانچه شايسته بوده از آنها حفاظت نشده است. اما امروز خوشحال هستيم كه مي بينيم نهضتي در صنعت نفت در حال شكل گيري است كه هر سند و هر شي اي ارزشمند تلقي مي شود. به عبارتي هيچ سندي در موزه نفت امحا نمي شود و هيچ شياي درصنعت نفت به مزايده گذاشته نمي شود، مگر آن كه با تاييد موزه ها مركز اسناد صنعت نفت باشد."

وي با تاكيد بر اين كه موزه هاي نفت از هر گونه اقدامي در راستاي حفظ آثار اين صنعت حمايت مي كند، افزود: "امروز مي بينيم كه بعضي بخش ها در صنعت مي گويند كه ما خود مي خواهيم موزه درست كنيم و اشياء و اسنادمان را نگهداري كنيم. ما با اين اقدامات نه تنها مخالفتي نداريم، بلكه از آنها حمايت هم مي كنيم. چرا كه هدف حفظ اين آثار است و اقداماتي كه در گذشته يا اكنون در اين زمينه انجام شده بايد مورد تقدير قرار گيرد."

پيش كسوتان صنعت نفت نيز در جريان اين ديدار خاطرات، پيشنهادات و نكته هاي ارزشمندي را در گفت و گوي صميمانه و رودر رو با مدير موزه هاي نفت ارائه كردند كه از جمله مي توان به ارائه راه كارهايي براي شناسايي، بازيابي و حفظ آثار و مدارك ارزشمند در صنعت نفت اشاره كرد.

مشروح اين مراسم در گزارشي در سايت موزه ها و اسناد صنعت نفت از نظرتان خواهد گذشت.