موزه چشمه هاي نفتي مسجد سلیمان در آخرین مراحل تصمیم گیری

شنبه نهم ارديبهشت ماه 1396موزه چشمه هاي نفتي مسجد سلیمان در آخرین مراحل تصمیم گیری

در جلسه اي با مديرعامل و مسئولان بخش هاي مختلف شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان و مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، در مورد ايجاد موزه نفت در منطقه چاه هاي سي برنج تصميم گيري شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، اين موزه با استفاده از موقعيت طبيعي منطقه شكل خواهد گرفت و در جلسه مديرعامل و مسئولان شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، بر انجام مطالعات مهندسي، زيست محيطي و ارزيابي هاي نهايي به منظور شكل گرفتن موزه چشمه هاي نفتي مسجد سليمان، تاكيد و مقرر شد با انجام اين مطالعات، تصميمات مربوط به تشكيل اين موزه نهايي شود.

چشمه هاي نفت سي برنچ در حاشيه شهر مسجدسليمان واجد وي‍ژگي هاي طبيعي و تاريخي هستند.