حضور مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران در غرفه مدیریت موزه ها

سه شنبه بیست و هفتم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران در غرفه مدیریت موزه ها

حضور دکتر احمد قلعه بانی مدیرکل اسبق شرکت ملی نفت ایران در غرفه مدیریت موزه ها