حضور مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت و مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در غرفه موزه ها

سه شنبه بیست و هفتم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت و مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در غرفه موزه ها

دکتر محمدرضا نقیبی مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت و دکتر بابک دارابی مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در غرفه مدیریت موزه ها حضور بهم رساندند. 

mini_IMG_7736