تصاوير تاسيسات خطوط لوله در جنگ تحميلي به موزه نفت اهدا شد

شنبه سوم مهر ماه 1395تصاوير تاسيسات خطوط لوله در جنگ تحميلي به موزه نفت اهدا شد

ده ها قطعه عكس از تلمبه خانه ها و تاسيسات خطوط لوله در حوادث جنگ تحميلي و فعاليت هاي هاي پرسنل نفت در حفاظت و بازسازي آنها، توسط معاون فني و مسئول پيشين پدافند غيرعامل خطوط لوله و مخابرات به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، ناصر امامي كارمند بازنشسته و مسئول پدافند غيرعامل خطوط لوله و مخابرات صنعت در زمان جنگ تحميلي ضمن اهداي اين تصاوير به موزه نفت گفت: "خطوط لوله و تاسيسات آن از اهداف كليدي دشمن بود كه از همان روزهاي نخست جنگ در نوك حمله هوايي دشمن قرار داشت و دشمن به عنوان اهدافي بي دفاع آنها را مي كوبيد."

حمله به تاسيسات نفتي (3)

وي با اشاره به 126 نقطه در خط لوله كه شامل تلمبه خانه ها، تاسيسات و شريان هاي سوخت رساني مي شد، افزود: "در اوايل جنگ اين تاسيسات به جولانگاه هواپيماهاي دشمن تبديل شده و از هر سو باراني از بمب هاي چتري و راكت بر آنها مي باريد."

ناصري با اشاره به شكل گيري پدافند غيرعامل از همان روزهاي نخست جنگ، گفت: "خطوط لوله نخستين واحدي بود كه در صنعت نفت به فكر پدافند غيرعامل افتاد و با جديت تمام شروع به كار كرد. در واقع عزم راسخ و خلل ناپذير كاركنان خط لوله بر آن قرار گرفته بود كه به دشمن اجازه ندهد در قطع جريان سوخت و انرژي كشور موفق شود."

حمله به تاسيسات نفتي (5)

معاون فني پيشين خطوط لوله با نام بردن از تاسيساتي كه مورد حمله قرار گرفته بود، گفت: "تلمبه خانه تنگ فني بارها مورد بمباران قرار گرفت به طوري كه اسم اين تلمبه خانه براي مردم عادي نيز آشنا بود. تلمبه خانه هاي مارون دو و مارون سه نيز بمباران شد و اين حملات براي كاركنان خط لوله هر روز تكرار مي شد."

ناصري با اشاره به بازسازي اين تاسيسات كه با كمترين امكانات و در شرايطي دشوار انجام مي گرفت، گفت: " تلمبه خانه رامهرمز در 22 شهريور سال 1365 مورد حمله هوايي قرار گرفت و حساس ترين قسمت تلمبه خانه يعني ساختمان كنترل با خاك يكسان شد."

وي افزود: " تلمبه خانه رامهرمز مانند مزرعه شخم خورده بود هيچ كس فكر نمي كرد كه بتوان آن را دوباره راه اندازي كرد. آن هم در شرايطي كه بارها در طول روز وضعيت قرمز اعلام مي شد. اما با همت كاركنان اين تلمبه خانه ظرف مدت 12 روز كار شبانه روزي، آن هم در شرايط گرماي 50 درجه، بازسازي شد."

حمله به تاسيسات نفتي (2)

ناصري به ياد مي آورد كه وقتي كه اولين دود از اگزوز توربين ها به هوا برخاست، فرياد شادي از همه طرف به هوا بلند شد. كاركنان و پرسنل فداكار خط لوله توانسته بودند اين تلمبه خانه را در كوتاه ترين مدت ممكن با ظرفيت چهار صد هزار بشكه نفت خام در روز مجددا راه اندازي كنند. البته اين بار اتاق كنترل به زيرزمين انتقال داده شده بود.

در تصاوير و عكس هاي اهدا شده، تاسيسات خطوط لوله و تلمبه خانه ها پس از بمباران، در حين عمليات بازسازي و پس از آن نشان داده مي شود. در اين تصاوير مي توان بخشي از اقدامات نيروهاي پدافند غيرعامل را در محافظت از اين تاسيسات مشاهده كرد.

از جمله اقداماتي چون گوني چيني، ايجاد سنگرهاي اجتماعي، ديوارهاي بتوني در اطراف دستگاه ها و بالاخره استفاده از داربست هاي لوله اي به صورت مشبك يا "اسكف هولدينگ" كه در بالاي تاسيات ايجاد مي شد، تا بمب ها قبل از برخورد با تاسيسات منفجر شود.