تمبرهای نفتی

سه شنبه پنجم مرداد ماه 1395تمبرهای نفتی
تمبر نفتي (2)تمبر نفتي (5)تمبر نفتي مجموعهتمبر شخصيت نفتيتمبر نفت مصدقتمبر نفتي (3)
  • قدمت : مناسبت هاي مختلف نفتي
  • محل نگهداری : مركز اسناد موزه نفت تهران

اين تمبرها در مناسبت هاي مختلف نفتي به چاپ رسيده اند.


آخرین اشیا