تلمبه رفت و برگشت افقي

سه شنبه پنجم شهریور ماه 1398تلمبه رفت و برگشت افقي

تلمبه رفت و برگشت افقي
نام كشورسازنده: انگلستان
تاريخ شروع كار:1333
مدت كاركرد: 45 سال
محل مورد استفاده :صنايع نفت و گاز


آخرین اشیا