ماشين تراش

سه شنبه پنجم شهریور ماه 1398ماشين تراش

ماشين تراش
كشورسازنده: انگلستان
تاريخ شروع به كار: 1345
مدت كاركرد: 36 سال
محل مورد استفاده: كارگاه تراش آموزشگاه حرفه اي
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
شرح كار: تراشيدن و براده برداري از محورهاي بلند و كوتاه پي تراش وآج زدن


آخرین اشیا