چراغ زنبوري

دوشنبه هفدهم شهریور ماه 1399چراغ زنبوري

چراغ زنبوری (Petromax) درسال 1910 درآلمان توسط Max Graetzابداع شدکه نام تجاری آن براساس یک لامپspirit است که ازقبل شناخته شده بود.

                       

 

پتروماکس یک نام تجاری برای یک نوع چراغ باسوخت نفت سفیدتحت فشار (US: lamp of petroleum) است که در آن ازکلاه توری (MANTEL)استفاده می شود. و به چراغ زنبوری- توری و خیاری در ایران و چراغ تیللی د ربریتانیا و چراغ کولمن درایالات متحده معروف است.


آخرین اشیا