کتاب راهنمای ایران

چهارشنبه دهم اسفند ماه 1401کتاب راهنمای ایران

                                         

کتاب "راهنمای ایران"

این کتاب،در آذر ۱۳۳۰به قیمت  ۶۰ریال از سوی دایره ی جغرافیایی ستاد ارتش به چاپ رسیده و "سند معتبر"فعالیت این جایگاه(حداقل در حدود این تاریخ)محسوب می گردد.

کتاب یاد شده در 3بخش تنظیم گردیده که در بخش سوم و تحت عنوان"اطلاعات و نقشه ی شهرهای ایران۱۱۶ شهر معرفی شده اند.اولین شهر معرفی شده در این کتاب،آبادان"(بر اساس حروف الفبا) می باشد.

در صفحه ی ۶ و۷ کتاب محل جایگاه پمپ بنزین فعلی روی نقشه جانمایی گردیده که نقشه ی بزرگ شده از آن و صفحات مرتبط با شهر آبادان در قاب جانبی کتاب به نمایش گذاشته شده است.

این کتاب در حال حاضر در موزه بنزین خانه آبادان برای بازدید موجود است


آخرین اشیا