روشنایی کالسکه(فایتون)

يکشنبه چهاردهم اسفند ماه 1401 روشنایی کالسکه(فایتون)

                                                     

این چراغها، نوعی فانوس میباشند که در کناره های دو طرفِ کالسکه یا درشکه و به منظور روشن کردنِ مسیر و راه نصب 

میشده اند.

 در زبان انگلیسی به درشکه فایتون میگویند که برگرفته از واژهی لاتین به معنی درخشنده راننده ی ارابه ی آتشین بوده است.

 بنابراین در ایران و در دوره ی قاجار هم به درشکه و به چراغ آن فایتون میگفتند. بدیهی است فانوسهای روشنایی

 کالسکه ای بنا به شکل و زمان استفاده، اندازه ها و اشکال گوناگون داشته اند. نوع پایه بلند آنها بیشتر روی کالسکه های

 بین راهی با ابعاد بزرگتر نصب میشده اند و نوعِ پایه کوتاه و کوچکتر برای درشکه های درون شهری. در برخی از انواع فانوس های کالسکه ای، شیشه ای قرمز رنگ نصب میشد که همچون چراغهای خطر خودروهای امروزی،کارکردِ دیده شدن    پشت کالسکه را  داشت.

محل نگهداری: موزه نفت سوزهای کرمان


آخرین اشیا