مدارک شناسایی و پرسنلی احمد خیری

يکشنبه دهم مرداد ماه 1395مدارک شناسایی و پرسنلی احمد خیری
اسناد خيري (2)اسناد خيري (3)اسناد خيري (4)اسناد خيري (5)اسناد خيري (6)اسناد خيري (12)اسناد خيري (14)
  • قدمت : سال هاي 1318 تا 1340
  • محل نگهداری : مركز اسناد صنعت نفت

کارنامه تحصیلی، کارنامه کلاس شبانه زبان انگلیسی، فرم قبولی پست نظارت، گواهی نامه ماشین نویسی، گواهی نامه دوچرخه، گواهی نامه رانندگی، پاکت حقوقی و گواهی نامه برون رفت از خدمت.

شرح سند: کارنامه تحصیلی، کارنامه کلاس شبانه زبان انگلیسی، فرم قبولی پست نظارت، گواهینامه ماشین نویسی، گواهی نامه دوچرخه، گواهی نامه رانندگی، پاکت حقوقی و گواهی نامه برون رفت از خدمت.


آخرین اسناد