روزنامه دوران ملی شدن صنعت نفت

سه شنبه هشتم بهمن ماه 1398روزنامه دوران ملی شدن صنعت نفت

در زمان ملي شدن صنعت نفت ايران ، بيشترين توجه روزنامه ها به موضوع نفت و ملي شدن آن اختصاص داشت .

روزنامه دوران ملي شدن صنعت نفت - روزنامه اطلاعات ، چهارشنبه 24 مهرماه 1330 شمسي 


آخرین اسناد