گزارش دکتر مصدق از دفاعیه خود در دادگاه لاهه

سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه 1398گزارش دکتر مصدق از دفاعیه خود در دادگاه لاهه

سندي از گزارش دكتر مصدق به مجلس شوراي ملي درباره ملي شدن نفت 

گزارش دكتر محمد مصدق به مجلس شوراي ملي از دفاعيه خود در دادگاه بين المللي لاهه در مورد ملي شدن نفت و محكوم كردن انگليس - سال 1331/3/3

 

گزارش دكتر مصدق  

صفحه اول

 

گزارش دكتر مصدق 2

صفحه دوم

 

 

 

 

 


آخرین اسناد