پیام آیت ا...کاشانی به ملت ایران در مورد ملی شدن نفت

دوشنبه سیزدهم مرداد ماه 1399پیام آیت ا...کاشانی به ملت ایران در مورد ملی شدن نفت

سندي از آيت ا... كاشاني درباره ملي شدن نفت

پيام آيت ا... سيد ابوالقاسم كاشاني به ملت ايران در مورد ملي شدن نفت - سال 1329 شمسي


آخرین اسناد