آگهي استخدام پزشك و دندانپزشك در شركت سهامي نفت انگليس و ايران

دوشنبه بیست و پنجم فروردين ماه 1399آگهي استخدام پزشك و دندانپزشك در شركت سهامي نفت انگليس و ايران

سندي از شركت سهامي نفت انگليس و ايران مربوط به استخدام فارغ التحصيل هاي دانشكده پزشكي در خوزستان  

آگهي شركت سهامي نفت انگليس و ايران از شرايط استخدام فارغ التحصيل هاي دانشكده پزشكي 
مجله جهان پزشكي ، سال دوم ، شماره هفتم 
مهرماه سال 1327 شمسي  ( سپتامبر 1948 ميلادي )


آخرین اسناد