نمونه قرارداد پیمانکاری شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران

سه شنبه هیجدهم شهریور ماه 1399 نمونه قرارداد پیمانکاری شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران

نمونه ای از قرارداد پيمانكاری شركت سهامی نفت انگليس و ايران

نمونه قرارداد پيمانكاری شركت سهامی نفت انگليس و ايران
تاريخ : 16 خرداد سال 1325 شمسی


آخرین اسناد