سند چاه چياسرخ در كرمانشاه

دوشنبه نهم تير ماه 1399سند چاه چياسرخ در كرمانشاه
چاه شماره 2 چیاسرخسند چیاسرخ 1سند چیا سرخ 2
  • قدمت : 13 آگوست 1920
  • محل نگهداری : مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت در تهران

 

اين سند دو برگي در واقع گزارشي است كوتاه از شرايط منطقه چياسرخ، نحوه و نتايج حفاري در آن و پيشنهادهايي براي بهبود بهره‌برداري كه در تاريخ  13 آگوست 1920 توسط دي. گرو (D.Garrow) در لندن، خطاب به چارلز گرينوي (Charles Greenway) و به زبان انگليسي نوشته شده است.

سند نويافته «نفت چياسرخ» طي تلاش همكاران مركز اسناد موزه های صنعت نفت در پي پالايش اسناد مربوط به منطقه مسجدسليمان كه در آرشيو مركز اسناد صنعت نفت نگهداري مي‌شود، بازيابي گرديد.

اين سند دو برگي در واقع گزارشي است كوتاه از شرايط منطقه چياسرخ، نحوه و نتايج حفاري در آن و پيشنهادهايي براي بهبود بهره‌برداري كه در تاريخ  13 آگوست 1920 توسط دي. گرو (D.Garrow) در لندن، خطاب به چارلز گرينوي (Charles Greenway) و به زبان انگليسي نوشته شده است.

سند نويافته «نفت چياسرخ» طي تلاش همكاران مركز اسناد موزه های صنعت نفت در پي پالايش اسناد مربوط به منطقه مسجدسليمان كه در آرشيو مركز اسناد صنعت نفت نگهداري مي‌شود، بازيابي گرديد.


آخرین اسناد