مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (بخش دوم)

دوشنبه دوم اسفند ماه 1395مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (بخش دوم)
سند
  • قدمت : 1343
  • محل نگهداری : آرشيو مركز اسناد صنعت نفت

توضيح درباره سند: پيش نويس نامه باقر مستوفي مديرعامل وقت «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران» به مهندس مينا از اعضاي هئيت مديره اين شركت و دستور منوچهر اقبال، مديرعامل وقت شركت ملي نفت به مستوفي. سند حاضر گوياي جلب توجه باقر مستوفي مديرعامل شركت ملي تازه تاسيس پتروشيمي ايران به موضوع دانش نويافته تهيه پروتئين و آب از گازهاي نفتي است. وي كه در سال 1343 در كنفرانس بين المللي پتروشيمي در خارج از ايران با اين دانش آشنا شده،  موضوع را با مهندس مينا از اعضاي هيئت مديره شركت پتروشيمي در ميان مي گذارد تا به دكتر منوچهر اقبال مديرعامل شركت ملي نفت گزارش شود.

متن سند: آقاي مهندس مينا، در مورد يادداشت كه مربوط به تهيه گوشت و آب از گازهاي نفتي است مطالعاتي صورت گرفته و قسمت گوشت و پروتئين آن ضمن مقاله هايي در كنفرانس پتروشيمي بحث شد. به نظر بنده اگر قرار باشد عملي در اين باره در ايران انجام دهيم موضوع تهيه آب شيرين از گازهاي حاصله از معادن نفتي در زير آب هاي خليج (فارس) موضوع جالبي براي مطالعه است. همچنين تحقيقات در مورد تهيه پروتئين نيز جالب است، لطفا پس از مطالعه يادداشت، مذاكره گردد تا مطالبي براي دكتر اقبال تهيه و ارسال شود.
 

توضيح در مورد دانش تهيه آب و پروتئين از گاز

مطالعات و پژوهش هاي علمي در ارتباط با فناوري بهره برداري از منابع گاز طبيعي به منظور تبديل گاز طبيعي مايع شده به محصولات پتروشيمي، از جمله تبديل آن به مواد غذايي مورد نياز انسان و تغذيه دام، طيور و آبزيان سال ها است در دنيا مطرح شده. طي اين فرايند گاز طبيعي (عمدتاً متان) قابل تبديل به پروتئين هاي پايه مواد غذايي برخي حيوانات مانند ماهي، گربه و سگ است و در عين حال تبديل به برخي پروتئين هاي قابل مصرف در مواد غذايي مورد استفاده انسان. ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي پتانسيل بالائي براي توليد پروتئين تك ياخته (SCP) از متان دارد. براي اولين بار پروتئين خام در محصول نهايي حدود 85% بوده كه آن را خوراك مناسبي براي حيوانات و حتي مصرف انسان ساخته است و از راكتور كاملاً مخلوط براي فرمانتاسيون استفاده شده در كشت مخلوط از M.extorquens به عنوان باكتري اصلي براي توليد SCP استفاده شده است.*

* برگرفته از مقاله توليد پروتئين تك ياخته (SCP) از گاز طبيعي با مخلوط باكتري ها، به قلم منوچهر وثوقي، ايران عالم زاده و بهاره اسدي شاد از اساتيد دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف.

 (اصل اين سند در آرشيو مركز اسناد صنعت نفت موجود است.)

محمد حسن تدريسي

مركز اسناد صنعت نفت


آخرین اسناد