اسناد اهدایی/ بخش اول

يکشنبه بیست و دوم اسفند ماه 1395اسناد اهدایی/ بخش اول

سند شماره يك:

منشا سند: اسناد اهدایی؛ همیار بازنشسته، نصرالله جنگجو

موضوع: گزارش باقر مستوفی به امیرعباس هویدا، سرپرست وقت امور اداری شرکت ملی نفت در آذر 1340 درباره مذاکره آقای برلین، نماینده شرکت‌های عامل با وزیر دارایی وقت درباره امور کارگری.


سند شماره 2:

سند شماره 2

منشا سند: اسناد اهدایی؛ همیار بازنشسته، نصرالله جنگجو

موضوع: نامه محمدهاشم سربی، رئیس سندیکای کارگران شرکت ملی نفت ایران و نماینده کارگران به کازرونی، قائم‌مقام سرپرست کل امور اداری شرکت مبنی بر نبود مزد مکفی و در نتیجه امرار معاش دشوار کارگران و درخواست حل این موضوع.


سند شماره 3:

سند شماره يك

منشا سند: اسناد اهدایی؛ همیار بازنشسته، نصرالله جنگجو

موضوع: نامه امیرعباس هویدا، سرپرست وقت امور اداری شرکت ملی نفت ایران به سرپرست امور غیرصنعتی مبنی بر لزوم حضور نمایندگان شرکت در جلسات شورای مزد.

 

فاطمه ترکچی
مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت

سند شماره يكسند شماره 2سند شماره 3
  • قدمت : سال 1340
  • محل نگهداری : آرشیو: مرکز اسناد صنعت نفت ایران

آخرین اسناد