مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (بخش چهارم)

چهارشنبه بیست و سوم فروردين ماه 1396مجموعه اسناد تاريخي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (بخش چهارم)

نمودار سازمانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سند نخست نخستين نمودار سازماني شركت ملي صنايع پتروشيمي را نشان مي دهد كه در سال 1344 به امضاي باقر مستوفي، مديرعامل وقت شركت ملي پتروشيمي رسيده است.

photo_2017-04-13_09-13-32


سند دوم نمودار سازماني تجديد نظر شده شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال 2536 و آخرين نمودار سازماني اين شركت پيش از انقلاب اسلامي است.

چنانچه ملاحظه مي شود در نمودار دوم تغييراتي در جهت مفصل تر شدن اين نمودار صورت گرفته است. از جمله ارتقاي جايگاه روابط عمومي و تغيير عنوان "شركت هاي وابسته" به "امور شركت هاي فرعي وابسته" و اضافه شدن برخي بخش ها مانند پژوهش، خدمات ماشيني، فروش و ...

محمد حسن تدريسي

مركز اسناد موزه های صنعت نفت ايران

photo_2017-04-13_09-13-25photo_2017-04-13_09-13-32
  • قدمت : سال 1344
  • محل نگهداری : مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت

آخرین اسناد