يك رويداد فرخنده در حفظ ميراث ملي ايراني در جهان

دوشنبه نوزدهم تير ماه 1396يك رويداد فرخنده در حفظ ميراث ملي ايراني در جهان

ثبت جهاني شهر تاريخي يزد در ميراث فرهنگي جهاني، دستاوردي ماندگار براي ايران در جهت حفظ و نگهداري اين ميراث كهن بشري است.

ايران به عنوان يكي از خاستگاه هاي تمدن جهاني، براي بشريت سوغاتي ماندگار دارد و نمي توان و نبايد از كنار اين ثروت جهاني بي تفاوت گذشت.

اين كه يزد پس از سال ها به طور كامل در اين فهرست قرار گرفته است، نشان از آن دارد كه:

ـ ايران امكان آن را مي يابد كه از امكانات بين المللي براي حفظ و تقويت اين مباني و از مشاوره هاي فني و كمك هاي اقتصادي بهره مند شود. و...

ir2489-1

ـ سازمان ميراث فرهنگي در پيگيري وظائف سازماني و عمومي خود براي ثبت اين موضوع نقش خود را به درستي ايفا كرده است.

در گذشته، بادگيرهاي يزد در فهرست ميراث جهاني ثبت شده بود، اما اين كه اين شهر به عنوان يكي از بنيانگذاران تمدن جهاني شناخته شود دستاورد بزرگي است كه نبايد از كنار آن بي تفاوت گذشت. ثبت بادگيرها اين نتيجه را داشت كه طي سال هاي اخير اين بناها از دستبرد ديگران محفوظ ماند و ثبت شهر باعث خواهد شد كه شهر استانداردهاي بيشتري براي جلب و جذب گردشگر بيابد و از آفات بي مسئوليتي ها مصون بماند.

ضمن شادباش اين رويداد فرخنده به دست اندركاران آن، اميدواريم با تلاشي همگاني ميراث ماندگار ايرانيان براي جهانيان باقي بماند.

مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت