اندوخته گري اسناد و مدارك تاريخي براي آينده

يکشنبه یکم مرداد ماه 1396اندوخته گري اسناد و مدارك تاريخي براي آينده

موزه ها براي آن تشكيل مي شوند كه اسناد تاريخي را براي آيندگان حفظ كنند تا اين اسناد و مدارك براي رسيدن به آيندگان باقي بمانند. بديهي است كه بدون سند و مدرك از رويدادهاي تاريخي حرف زدن، استنتاج و جمع بندي مي تواند ما را به بيراهه بكشاند.

بسياري از رويدادهاي مربوط به گذشتگان را به آن دليل كه در گذشته ها خيلي به فكر ثبت و ضبط رويدادها نبوده اند كسي درست نمي شناسد و درست درباره آنها قضاوت نمي شود.

در طول تاريخ همواره دو دسته افراد مورد قضاوت قرار گرفته اند؛  يكي فاتحان و ديگري مغلوبان.

براي آن كه قضاوتي درست داشته باشيم، بايد اطلاعات داشته باشيم و اطلاعات مبنايي جز اسناد و مدارك تاريخي ندارد.

از دور كه مي نگريم، ورود نفت به صحنه زندگي مردم به ويژه در مناطق نفتخيز عوارضي سنگين و تاثيراتي طولاني مدت در زندگي مردم داشته است، اما واقعيت چيزي ديگر است. براي قضاوت لازم است سند داشته باشيم. نمي توان برمبناي ذهنيتها و پيشداوريها به قضاوت پرداخت.

اندوخته گران اسناد و مدارك همواره بر اين مبنا كاري ارجمند انجام مي دهند.

از شادروان استاد علي حاتمي نقل مي كنند كه هر جا مي رفت و با مدارك و اشيايي روبرو مي شد كه جنبه گردآوري آن مغفول مانده بود، خود آستين همت بالا مي زد و آنها را گرد مي آورد و باوجود دشواري هاي نگه داشتن چنين اشيايي، در خانه، موزه اي فراهم آورده بود كه در طول زمان در فيلمها و مجموعه هاي تلويزيوني به خوبي بازتاب داشت. روايت است كه بسياري از آكسسوار مجموعه هزاردستان را او از خانه فراهم آورد.

اكنون كه مرحله ثبات نظام و انقلاب را طي مي كنيم، بايد به اين بينديشيم كه در مرحله گذار اندوخته گري اسناد و مدارك تاريخي فراموش نشود.