آموزش، هدف پايه اي موزه داري در صنعت نفت

شنبه بیست و یکم مرداد ماه 1396آموزش، هدف پايه اي موزه داري در صنعت نفت

يكي از دستاوردهاي مهم صنعت نفت در دولت يازدهم ايجاد اداره موزه ها و اسناد صنعت نفت بود كه باعث شد در كنار واحدهاي صنعتي، گامهاي اول براي ايجاد واحدهاي موزه و گنجينه اسناد در صنعت نفت شكل گيرد.

 اين اقدام از آنجا داراي اهميتي دوچندان است كه باز كردن اين راه در حالي كه واحدهاي صنعتي كمتر به اهميت كار فرهنگي واقف اند و ضرورت تشكيل موزه ها را درك مي كنند، از دشواري بيشتري برخوردار بود. زيرا نخست بايد فرهنگ موزه و گنجينه اسناد را براي كاركنان جا انداخت و بعد چگونگي همكاري با واحدها را تعريف كرد.

بايد به آنان بياموزيم جنسي كه به عنوان اوراقي دور مي اندازند، مي تواند در روند بهبود توليد و آموزش آن نقش آفرين باشد.

از همين منظر موزه ها و گنجينه اسناد صنعت نفت براي تشكيل، راهي دشوار را طي كرده اند. براي ايجاد فرهنگ موزه داري در نفت تلاشهاي زيادي صورت گرفت و بخش اعظم فعاليتها در جهت فرهنگسازي براي رسيدن به اهداف موزه ها و اسناد نفت بود زيرا به طور كلي براي كاركنان در رده هاي مختلف جاانداختن اين موضوع كه جايگاه موزه و مركز اسناد در صنعت نفت چيست امري دشوار است. خيلي از دوستان هنگام شنيدن واژه مستندسازي و جمع آوري اشياي موزه اي تصوري از اين ندارند كه اين اقدام تا چه حد مي تواند در ايجاد پايه هاي آموزشي و فربه سازي وجه فرهنگي كار صنعتي مهم باشد.

تك برگها در تاريخ معاصر گاه قضاوت ما را درباره پديده هاي مختلف عوض مي كنند.

موزه ها مراكزي هستند كه از رهگذر آنها هركس بسته به نياز و توانايي خود با يك روند تكاملي آشنا مي شود و از همين منظر، هم ساحت آموزشي دارد و هم ساحت فرهنگي و وقتي براي آموزش و حفظ فرهنگ توليد تلاش مي كنيم مي توانيم از رهگذر موزه ها بهتر و بيشتر با اهدافمان آشنا شويم.

اين مفهوم به غلط در واحدهاي صنعتي جاافتاده كه فرهنگ ربطي به صنايع ندارد و وقتي از مستندسازي سخن به ميان مي آيد تنها برگها و اوراق پرونده هاي فعاليت به ذهن دوستان متبادر مي شود. حال آن كه مكاتبات و اسناد پرونده هاي قراردادها و گزارش روند توليد، تصاوير و... مي تواند دشواريهاي يك كار را نشان داد و اهميت پروژه و روال اجرايي آن را گوشزد كند.

از همين زاويه هم هست كه ما در ميدان امور فرهنگي نياز به توجيه چندبرابري را حس مي كنيم. گويي كاري كه بايد با بيرون سازمان انجام شود در مجموعه بايد با تلاش بيشتري دنبال شود.

گردهم آيي نمايندگان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در صندوقها و كانونهاي بازنشستگي كاركنان صنعت نفت در سراسر كشور كه به همت اداره كل موزه ها و اسناد صنعت نفت در جريان است، از اين جهت برگزار شد تا نمايندگان با امور فرهنگي حاشيه صنعت نفت و نيازها و حوائج موزه داري در اين صنعت بيشتر آشنا شوند و به همكاري خود ابعادي گسترده تر بدهند.

پيش بيني مي شود با تداوم اين برنامه ها بتوان به اهداف بيشتر و متعالي تري در حاشيه صنعت نفت دست يافت.