روايتي به صداقت از صنعت نفت ...

سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه 1396روايتي به صداقت از صنعت نفت ...

اكبر نعمت الهي

تشكيل موزه هاي نفت، به روايتي شكل مستند مي دهد كه بيش از يك سده بر همه اركان زندگي ايرانيان سايه گسترده است؛ گستردگي اين قضيه چنان است كه همه آحاد مردم در همه وجوه زندگي خود تاثير اين پديده را درك مي كنند.

بسياري از حوزه هاي اجتماعي مانند حوزه هاي ورزشي و فرهنگي در مناطق نفتي و... تحت تاثير اين پديده متحول شده اند و همه مردم آموخته اند و ديده اند كه نفت و صنعت نفت چه تحول سترگي را در زندگي آنها ايجاد كرده است.

بازنشستگاني كه به ديدار ما در دفتر مديريت كل موزه ها و مراكز اسناد صنعت نفت مي آيند در ذكر خاطره ها نكاتي را نقل مي كنند كه براي خود ما هم منبع شگفتي است و نشانگر تاثير شگرف صنعت نفت بر زندگي در ايران.

مي توان به روشني روشناي اين تاثير و گرما و نرماي چيزي را ديد كه به آن تحول مي گويند.

تشكيل موزه هاي نفت با توجه به ژرفاي اين تاثير مي تواند شكلي از تغيير را كه صنعت نفت در زندگي مردم ايجاد كرده است، نشان دهد.

هرچه از رويدادي فاصله مي گيريم جزئيات و اهميت آن را از ياد مي بريم، جمع آوردن اسناد و مدارك تاريخي از اين جهت اهميت بيشتري مي گيرد كه روايت راستين مستند و مصورسازي رويدادها را مورد تاكيد قرار مي دهد.

براي ملت ايران روزهايي كه تاريخ مسجدسليمان با نفت عجين شد، اكنون خاطره اي مبهم است و فردا معلوم نيست كه در حافظه مردم جايي داشته باشد. به اين لحاظ مسجدسليمان و نفت، آبادان و صنعت نفت، اهواز و صنعت نفت و همه جاي ايران و تاثيري كه اين موضوع در كنش ايرانيان به سوي تمدن و ترقي داشته است بايد در خاطره ها بماند و مستند شود. زيرا هر چه اين خاطره ها به محاق برود ديگر كمتر مي توان نقش واقعي آنها را يافت.

اكنون صنعت نفت در روندي هيجان انگيز در قالب يكي از مسئوليت هاي اجتماعي خود به مستندسازي رويدادهاي تاريخي صنعت نفت اقدام كرده است. اين اقدام در شرائط دشواري انجام مي شود. منابع محدود و نگاه ها به اين امر همگاني و براي عموم پذيرفتني نيست.

از اين نگاه صنعت نفت با چشماني گشوده از منظر گذشته صنعت نفت،  آينده را شكل مي دهد و فرهنگسازي مي كند. صنعت نفتي كه كلكسيوني از اولين ها را در تاريخ به نام خود ذخيره كرده است و رد پاي خيلي از امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و صنعتي را مي توان در آن ديد در روند حيات خود اين اسناد و مدارك را گرد مي آورد تا در اين زمينه هم در شمار اولين هاي كشور قرار گيرد.