یادداشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس

سه شنبه بیست و هشتم شهریور ماه 1396یادداشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس

صنعت نفت؛ پيشتاز مقاومت در مقابل دشمنان

دكتر اكبر نعمت الهي

جايي بوديم و جواني سخن مي گفت و داستان هايي از جنگ و دوران دفاع مقدس تعريف مي كرد، تو گويي در همه سال هاي آتش و خون دفاع مقدس حضور داشته است. يك جوان بيست و چند ساله چگونه به خود جرات مي دهد در حالي كه 29 سال از پايان جنگ تحميلي مي گذرد، ادعاهايي درباره جنگ و دفاع بكند؟

به تعبيري نبايد بگذاريم هركسي بيايد و ادعاهايي درباره سال هاي دفاع مقدس بكند. اين گونه عرصه به دست كساني مي افتد كه صلاحيتي در اين زمينه ندارند.

در سال هاي ساختن و ترميم ويرانه هاي جنگ، مهمترين چيز، رسيدن به تجربه اي است كه از سر گذرانده ايم و حالا نمي توانيم ريزه كاري هاي آن را دريابيم.

هرچه از رويدادي فاصله مي گيريم ناخودآگاه نقش رويدادهاي تاريخي مشخص در زندگي مان كم مي شود. انسان از ريشه نسيان است و ناخودآگاه خيلي از امور از حافظه اش پاك مي شود.

حالا كه چنينيم و موقعيت ما چنان، بايد بكوشيم اسناد و مدارك و اشيايي را كه مي تواند ما را به تاريخ درستي از جنگ برساند حفظ كنيم.

همه ما از جنگ زخم ها بر جان زندگيمان داريم. در روزهايي كه آفتاب داغ جنگ بر سرمان مي ريخت، سايه اي نبود كه بتوان از داغي آن به آن سايه پناه برد و در نتيجه حتي در دورترين افق ها هم تاثير جنگ مشاهده مي شد و مي توان حالا به عبرت گرفتن از آن پرداخت كه بايد از چه چيزهايي اجتناب مي شد و از چه چيزهايي پند گرفت و در مقابل چه چيزهايي ايستاد.

بمبارن تاسيسات نفتي

واقعيت آن است كه در طول ساليان صف اصلي مقاومت، مردان بي ادعاي عرصه نبرد رفتند و تاريخساز شدند. بازماندگان هم به گونه اي ديگر حالا يا نيستند و يا به جايي رسيده اند كه بايد عبرت هاي دفاع مقدس را براي نوه هاي خويش بازگويند. اما تاثير جنگ چنان كه گفتيم بر زندگي همه مانده است، انگار تاريخ توي صورت زندگي ما خنج كشيده است تا يادمان نرود چه كرديم و چه شديم.

جنگ تحميلي بعثي ها عليه ايران، يك قرباني خاص داشت. در هر نبردي مناطق مرزي قرباني اصلي و اوليه هستند. لشگر خصم كه مي آيد، مي روبد و له مي كند و در هم مي كوبد تا راه واحدهاي مكانيزه خود را هموار كند و در مناطق مرزي ايران اين ويژگي وجود داشت كه تقريبا همه مناطق نفتخيز ايران در اين مناطق وجود داشت.

بعثي ها يكي از اموري را كه در اولويت قرار دادند درهم شكستن مقاومت اقتصادي ايران بود و بنابر اين هر دو هدف را در حمله به مناطق مرزي برگزيدند. موضوع مهم در اين ميان مقاومت صنعت نفت بود كه زير آتش دشمن با همه وجود كار توليد و صادرات را ادامه داد و كمترين وقفه را در كار خود پذيرفت، در حالي كه دشمن گمان مي برد نخستين جاهايي كه در اين حملات سر تسليم فرود مي آورد، صنعت نفت است.

باوجود آسيب هاي سنگين، نواحي مختلف مانند آبادان و مسجدسليمان و خارك و جاهايي از اين دست در طول دفاع مقدس سرافرازانه مقاومت كردند و سربلند ماندند در حالي كه به نظر مي رسيد آسيب پذيرترين بخش هاي كشور است.

حالا كه پس از سال ها به آن روزگاران فكر مي كنيم هنوز مي توانيم ببينيم كه صنعت نفت ايران شكوهمندترين لحظات را در آن دوران خلق كرد. مصداقي بر روايت امير مومنان؛

 تزول الجبال و لا تزل...

كوه ها هم گر بلرزند تو ملرز!