ايراني ترين مگاپروژه كشور

دوشنبه بیست و نهم آبان ماه 1396ايراني ترين مگاپروژه كشور

روز سي ام آبانماه روزي درخشان در تقويم صنعت نفت ايران است. در اين روز فاز يك طرح توسعه پارس جنوبي به عنوان ايراني ترين پروژه كشور اجرا شد و قدرت و توان مديريتي ايرانيان را به جهانيان نشان داد.

اين طرح در ديماه 1377 توسط شركت نفت و گاز پارس جنوبي به شركت پتروپارس واگذار شد تا بر اساس قرارداد به توليد روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي از اين ميدان همت گمارد.

اين عمليات با استفاده از تجربه توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان انجام شد.

براساس قانون اجراي 51 درصد، پروژه بايد توسط پيمانكاران ايراني انجام مي شد اما بيش از 69 درصد پروژه توسط آنان به پايان رسيد تا به عنوان ايراني ترين پروژه كشور لقب بگيرد.

اين فاز در شرائطي تكميل شد كه ايران در سخت ترين تحريم ها گرفتار شده بود و پيمانكاران و نيروهاي متعهد ايراني ثابت كردند ظرفيت و توان چه كارهاي سترگي را دارند. در همان موقع هم مانند امروز بسياري از مخالفان دولت كه مي توان كم كم ظن آن را برد كه به محافل بيگانه وابسته اند، اجراي اين طرح را زير سئوال بردند.

هدف طرح استخراج و انتقال يك ميليارد فوت مكعب گاز در روز بود كه بايد از 12 حلقه چاه از دو سكوي سرچاهي اقماري به بهره برداري مي رسيد.

اين در حالي بود كه قطر كه در اين ميدان با ايران شريك است با اتكا به تحريم ايران از يك سو و بسيج شركت هاي بين المللي در خاك خود، چنان از موقعيت در اين ميدان مطمئن بود كه در آن زمان از انجام هر گونه گفتگو در زمينه بهره برداري از ميدان مشترك سر باز مي زد.

اجراي موفق اين فاز توسط دولت در آن سال ها در عمل شعار «ما مي توانيم» را محقق كرد و دست بالا را در گفتگوهاي نفتي به دولت ايران داد.

ياد آن حماسه بزرگ را گرامي مي داريم.