تقويت فرهنگ موزه داري

دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه 1396تقويت فرهنگ موزه داري

اكبر نعمت الهي

يكي از معضلات در پايان اجراي هر پروژه اي آن است كه مستندات و مدارك پروژه چه شد يا چه مي شود. اين كه آنها بايد در جايي جمع شوند، ضرورت امروز و فرداست. چيزي كه گذشتگان آن را درك نمي كردند و همواره اين مثال را مي آوردند كه اوستا، فوت آخر را براي خود نگه داشته است.

در رفتار براي درست كردن يك پرونده از اتفاقي كه براي ما افتاده، همواره يك چيز گم مي شود: تكليف ثبت وقايع حياتي پرنده به كجا رسيده است؟

مردم اكنون كم كم اين اهميت را درك مي كنند و براي رفتارهاي خود سند جمع آوري و آنها را براي آينده ذخيره مي كنند.

متاسفانه باوجود درك اهميت انتقال تجربه هاي يك نسل به نسلي ديگر، اين موضوع در ايران درست درك نشده است.

دوستان پيوسته پروژه را آغاز مي كنند و به پايان مي رسانند، بي آن كه مستندات كافي را درباره كاري كه در پروژه شده است از خود به يادگار بگذارند.

ثبت اين رويدادها باعث مي شود آيندگان حتي اگر دل خوشي از ما ندارند، دست كم قضاوتي نزديك به واقع درباره ما داشه باشند.

به اين تعبير وقتي مستندات همه چيز ثبت و ضبط شد، حتي اگر نيت قلبي شان چيز ديگري باشد، نمي توانند در مورد ما به خطا بروند.

متاسفانه اهميت اين موضوع را مرتب از ياد مي بريم كه چه عواملي در كارمان موثر بوده اند؛ چه عواملي در كارمان مشكل ايجاد كرده و چگونه ثبت اينها در هر شرائطي حياتي است. 

آنها كه بايد تجربه هاي خود را به صورت مكتوب به نسل بعدي منتقل كنند، متاسفانه نه همت آن را دارند و نه توان آن را. در ميان سياسيون ما تنها از آيت الله هاشمي رفسنجاني مرحوم ديده ايم كه خاطرات و تجربيات خود را در قالب كتاب هايي براي نسل بعدي به يادگار گذاشت و رفت.

حالا كه موزه و موزه داري و ضرورت آن در دولت آشكار شده است، مي توان از مديران توقع كرد كه همه داشته ها و تجربيات خود را به نسل بعدي منتقل كنند. اين دانشي است كه نمي توان آن را در قالب يك دفتر و يا يك سازمان محدود كرد.

بايد اين را يك وظيفه ملي بدانيم كه هر مقامي هرجا كه هست و با هر كه كار مي كند، به طور روزانه موضوعات مهم كاري خود را مستند كند و اين اسناد مبناي آموزش نسل هاي بعدي قرار گيرد.

اي بسا كه در صورت اجراي چنين روشي جلو خيلي از سوتفاهم ها كه ميان نسل ها ايجاد مي شود، گرفته شود.

به گمانم موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، فرصتي براي درمان نقصان هايي است كه در كار ما وجود دارد.

همه ما وظيفه داريم در مسير اين امر مهم تلاش كنيم. خيلي از اشيايي كه كنار گذاشته مي شود، معمولا درست كه مي نگري مي تواند چاله اي را در زمان پر كند.

جمع آوري و ثبت اسناد و جريان امضاي قراردادها مي تواند به اين موضوع كمكي جدي كند.

در همه شركت ها بايد به اين امر مهم توجه كنيم.