سالگرد ايجاد موزه بنزين خانه آبادان

سه شنبه بیست و ششم دي ماه 1396سالگرد ايجاد موزه بنزين خانه آبادان

روز پنجشنبه نخستين موزه نفت كشور يك ساله مي شود. موزه بنزين خانه آبادان موزه اي است كه در آن بخشي از تاريخ نفت با خاطرات عجيب و ماندگار آن با زندگي مردم گره مي خورد.

طرح ايجاد موزه اي در جايگاه نخستين مركز عرضه حامل هاي سوختي به ما اين امكان را مي دهد كه تاريخ را دوباره و درست بخوانيم و تدوين كنيم.

به موزه كه نگاه مي كني مي تواني خود را ميان خاطره اي ببيني كه تلخ و شيرين آن براي ملت ايران مي تواند گوشه اي از تاريخشان را بازسازي كند؛ روزهايي كه شركت هاي بين المللي نفت به آبادان رسيدند و كارگران ايراني سكان سازندگي و بهره برداري از منابع نفت را به دست گرفتند تا به امروز برسيم.

سالگرد تاسيس موزه بنزين خانه با رويدادي عجيب و دردناك در تاريخ صنعت نفت همزمان شده است كه به ما گوشزد مي كند نگهداري از تاريخ چه اندازه مي تواند مهم و حياتي باشد.

آبادان صوفي

دريانوردان عزيز كشتي نفتكش ايراني در سفر به چين نام خود را در تاريخ صنعت نفت ماندگار كردند. حفظ اسناد و مدارك اين ايثارگري بخشي جدي از وظيفه مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت است كه در گذر زمان صورت واقعي اين رويداد را تا جاي ممكن ثبت و ضبط كند.

در راستاي امور پژوهشي اسناد و مداركي كه از هر رويداد مي ماند معمولا توسط مفسران و تحليلگراني از همان نسل كاويده و نتيجه گيري مي شود. به تعبيري تاريخي را براي نسل هاي بعدي به يادگار مي گذاريم كه آكنده از نگاه امروز ماست. حال آن كه وقتي اسناد و مدارك رويداد را گردآوري و آنها را در معرض نقد و بررسي و قضاوت نسل هاي مختلف بگذاري، محققان فرصتي خواهند داشت تا به واقعيت رويداد دست يابند و نه تنها به تحليل يك نسل از يك رويداد.

موزه بنزين خانه دو ويژگي مهم دارد. اين نخستين موزه نفت كشور در آبادان ايجاد شده و پايگاه اصلي رويدادهاي مهم نفتي را به عنوان پايگاه خود برگزيده است و سرشار از خاطرات مردم خطه جنوب از راه اندازي اين جريان است و ديگر آن كه كليد ايجاد موزه ها و مراكزي را زده است كه مي توانند واقعيت تاريخي صنعت نفت را در اختيار نسل هاي بعدي قرار دهند.

اين رويدادها را گرامي مي داريم.