ديداري از موزه بنزين خانه آبادان

يکشنبه دهم ارديبهشت ماه 1396ديداري از موزه بنزين خانه آبادان

روزنامه اطلاعات (سال ششم) به تاريخ دهم مهرماه 1310 يك آگهي چاپ كرده بود به اين مضمون:

پرستار: اين مريض از نيش پشه بي گمان تب مي كند، باز مي بينم مگس او را معذب مي كند.

مريض: گر چنين با ما مگس ها سنب و سو خواهند كرد.

گوشت را با استخوان بي شك چپو خواهند كرد.

دكتر امشي: غم مخور درمان تو يك نسخه ارزان بود.

قاتل خيل مگس ها حاصل ايران بود.

نسل آنها را براندازم كنم درد تو خوب.

اسم مخلص دكتر امشي/ آدرسم نفت جنوب!

اين آگهي بر ديوار موزه بنزين خانه آبادان نقش بسته است تا به يادمان بياورد كه در ورق زدن برگ هاي تاريخ چه نكات نغز و شيريني نهفته است و مي توان مردم را در چه داستان هاي شيريني مشاركت داد، آنجا كه از كنار چراغهاي گردسوز قديمي به آرامي مي گذري و دستت را بر شانه مجسمه اي مي گذاري كه يادآور پيرمردي صميمي است كه در بنزينخانه قديم فرآورده هاي نفتي را به مردم عرضه مي كرد. آن سوتر به انبوه نازل هايي مي نگري كه كل تاريخ بنزينخانه و روند پيشرفت آن را روايت مي كنند.

ديدار از موزه بنزين خانه آبادان مي تواند يكي از بهترين خاطره هاي سفر به خوزستان را در كنار ديگر يادهاي ماندگار آن رقم بزند...

لازم به ذكر است معرفي انواع دستگاه هاي پمپ بنزين و تاريخچه استفاده از اين دستگاه ها در كشور، نمايش يك نمونه پمپ بنزين و خودرو در حال سوختگيري؛ بازسازي فضاي يك شعبه نفت قديمي، مخازن قديمي پرچي، مجموعه تانكرهاي سوخت رسان؛ اسناد و مستندات تاريخي مربوط به توزيع فرآورده هاي نفتي و ... از جمله بخش هاي تشكيل دهنده موزه بنزين خانه آبادان است.