سه شنبه چهارم مهر ماه 1396 تصاوير اختصاصي سايت موزه نفت از يادگارهاي به جا مانده از جنگ تحميلي در تلبمه خانه دارخوين

تلمبه خانه دارخوين نفت مسجد سليمان را به پالايشگاه آبادان منتقل مي ساخت. با افزايش توليد نفت از ميدان اهواز در اوايل دهه 1350 خورشيدي و كشيدن خط لوله جديد اهواز به آبادان، نياز پالايشگاه به نفت خام از طريق اين خط لوله تامين شد و نفت مسجد سليمان نيز ديگر به آبادان نيامد و از طريق خط لوله به خارگ انتقال يافت. در زمان جنگ تحميلي و بويژه در زمان حصر آبادان، دارخوين به خط مقدم جبهه تبديل شد و پس از شكست حصر آبادان نيز مقر تداركات عمليات بود.

هنوز آثار جنگ و خرابي هاي آن بر در و ديوار تاسيسات اين تلمبه خانه كه حالا قرار است به يكي از موزه هاي نفت تبديل شود، قابل مشاهده است. از جمله اين آثار مي­ توان به دستخط هاي بجاي مانده از رزمندگان بر در و ديوارهاي اين تلمبه خانه اشاره كرد.

توجه شما را به تصاويري برگزيده از اين تلمبه خانه قديمي صنعت نفت كه زماني محل استقرار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بوده است، جلب مي­ كنيم.

عكس ها از ندا عزيزيه


نماي داخلي دارخوين

ديوار نوشته دارخوين

يادگارهاي دارخوين

تصوير امام در دارخوين

ولو در دارخوين

نماي دارخوين

پنجره شكسته دارخوين

نقاشي دارخوين

نوشته روي دستگاه ها در دارخوين

يادگارهاي دارخوين

ولوهاي نفتي دارخوين

نماي بيروني دارخوين