سه شنبه پنجم دي ماه 1396 گزارش تصويري از آماده سازي آموزشگاه حرفه اي (موزه كارآموزان)


آموزشگاه حرفه اي آبادان (موزه كارآموزان) آخرين مراحل آماده سازي را پشت سر مي گذارد و به زودي به عنوان دومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت، گشايش خواهد يافت. در گزارش تصويري زير، بخشي از تلاش هاي دست اندركاران مرمت و بازسازي اين آموزشگاه، به تصوير كشيده شده است.


سر در بيروني آموزشگاه حرفه اي

نمايي از ورودي آموزشگاه حرفه اي آبادان (موزه كارآموزان)


نماي داخلي كارگاه آموزشگاه حرفه اي

كارگاه مركزي آموزشگاه حرفه اي آخرين مراحل آماده سازي را پشت سر مي گذارد


ترميم اسناد آموزشگاه

يكي از كاركنان در حال مرمت اسناد قديمي به دست آمده از آموزشگاه حرفه اي آبادان


شناسايي اشيا آموزشگاه حرفه ايكليه اشياي به دست آمده از آموزشگاه حرفه اي پس از شناسايي و مرمت داراي شناسنامه مي شوند


ديگ بخار آموزشگاه

رنگ آميزي ديگ بخار آموزشگاه حرفه اي به رنگ اوليه خود


جواهري ناظر و مجري آموزشگاه

محمدرضا جواهري، ناظر و مجري موزه كارآموزان آبادان، در كنار تابلوي معرفي كارگاه برق


ماكت هاي آموزشگاه حرفه اي

ماكت مربيان و كارآموزان آموزشگاه حرفه اي كه با پوشش خاص خودشان تكميل مي شود


تابلو معرفي آموزشگاه

تابلوي معرفي موزه كارآموزان در ورودي كارگاه اصلي آموزشگاه


مدارك آموزشگاه حرفه اي

شناسايي، تفكيكي و بازيابي هزاران قطعه سند، مدرك، جزوه و كتاب هاي آموزشي به دست آمده از آموزشگاه حرفه اي آبادان


كاركنان آموزشگاه حرفه اي

كاركنان موزه كارآموزان در حال فهرست نويسي اسناد و اشياي به دست آمده


تابلوي كارگاه نجاري آموزشگاه

معرفي كارگاه نجاري آموزشگاه با استفاده از تخته سياهي كه براي آموزش در اين كارگاه مورد استفاده قرار مي گرفته است


ابزار دقيق آموزشگاه حرفه اي

ترازوي قديمي يكي از تجهيزات ابزار دقيق آموزشگاه حرفه اي


مدرس آموزشگاه حرفه اي

يكي از مربيان سابق آموزشگاه حرفه اي در حال كار روي دستگاه هاي قديمي آموزشگاه


مرمت آموزشگاه حرفه اي

مشورت براي چيدمان موزه كارآموزان


تابلوهاي رانندگي آموزشگاه

يكي از آموزش هاي كارآموزان در آموزشگاه حرفه اي، آشنايي با تابلوها و علئم راهنمايي و رانندگي بود


نماي داخلي آموزشگاه

نمايي ديگر از "موزه كارآموزان" كه به زودي به عنوان دومين موزه نفت به روي عموم گشوده خواهد شد.