چهارشنبه نهم اسفند ماه 1396 گزارش تصويري دومين آيين نكوداشت اهداگران اشياء و اسناد صنعت نفت/ بخش نخست

خوش آمد گويي دكتر اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به ميهمانان مراسمبازنشستگان دومين عمومي

اين مراسم با حضور مسئولان و كارشناسان موزه نفت در كنا بازنشستگان و پيشكسوتان مدعو برگزار شد.


بازنشستگان دومين منعم

حشمت ا.. منعم، مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت طي سخناني به تشريح جايگاه و اهميت موزه نفت و اقدامات انجام گرفته در اين زمينه پرداخت.


بازنشستگان دومين جواهري

محمد رضا جواهري، مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، نيز طي سخناني به بررسي مفهوم موزه در جوامع توسعه يافته و ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام گرفته در موزه هاي نفت پرداخت.


تقدير بازنشستگان انتظامي

تقدير مدير موزه نفت از هوشنگ انتظامي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


تقدير عبدالكريم معرف

تقدير مدير موزه نفت از عبدالكريم معرف، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


تقدير از منوچهر پارسا

تقدير مدير موزه نفت از منوچهر پارسا، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


دومين همايش بازنشستگان علم الهدي

تقدير مدير موزه نفت از سيد محمد علم الهدي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


تقدير از عبدالحسن بامنيري

تقدير مدير موزه نفت از عبدالحسن بامنيري، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


دومين تقدير امامي

تقدير مدير موزه نفت از احمد امامي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


تقدير مهري حسن زاده

تقدير مدير موزه نفت از مهري حسن زاده، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


دومين تقدير لنكراني

تقدير مدير موزه نفت از مسعود لنكراني مهاجر، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


دومين تقدير شريف آبادي

تقدير مدير موزه نفت از بهروز شريف آبادي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت

 


نكوداشت غياثوند

تقدير مدير موزه نفت از مهرداد غياثوند، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


دومين تقدير رستمي

تقدير مدير موزه نفت از بهرام رستمي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


تقدير شاپور نژاد وكيلي

تقدير مدير موزه نفت از شاپور نژاد وكيلي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


تقدير همسر عباس كاظمي

 اهداي لوح تقدير مرحوم سيد عباس كاظمي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت، به همسر ايشان


 

تقدير خسرو حشمي

تقدير مدير موزه نفت از خسرو حشمي، پيشكسوت صنعت و هميار موزه نفت


تقدير فرزند ابراهيم بهوندي

اهداي لوح تقدير از مرحوم ابراهيم بهوندي، پيشگسوت صنعت و هميار موزه نفت، به فرزند ايشان