دوشنبه چهاردهم اسفند ماه 1396  گزارش تصويري دومين آيين نكوداشت اهداگران اشياء و اسناد صنعت نفت/ بخش آخر

بازديد پيشكسوتان نفتي از گنجينه اشياي موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت


توضيحات گنجينه اشيا

محمدرضا جواهري در حال توضيح در مورد گنجينه اشياي موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت


معرف و شريف آبادي در گنجينه اشيا

پيشكسوتان نفتي، در كنار اسناد و مدارك اهدايي خود به موزه هاي نفت، عكس يادگاري مي گيرند.


مهري حسن زاده مراسم تقدير

مهري حسن زاده، از پيشكوستان شركت ملي پخش در كنار اشياي قديمي جايگاه هاي سوخت رساني


بازديد گنجينه پارسا

منوچهر پارسا از اعضاي سابق هيات مديره شركت ملي نفت، از اسناد اهدا شده ديدن مي كند.


اسماعيل صالحي و همسرش

اسماعيل صالحي و همسرش در كنار ظروف قديمي شركت نفت كه خود اهدا كرده اند، عكس يادگاري مي گيرند.


گنجينه اشياء امامي

احمد امامي از پيشكسوتان شركت پخش در كنار ظرف و ظروف قديمي پخش فرآورده هاي نفتي


همسر سيد كاظمي

همسر مرحوم سيدعباس كاظمي در حال بازديد از مدارك پرسنلي همسرش كه به موزه هاي نفت اهدا شده است.


دختر سيد كاظمي

دختر سيدعباس كاظمي، در كنار تصاوير پدرش كه به موزه هاي نفت اهدا شده است.


دومين تقدير بامنيري

عبدالحسن بامنيري، پيشكسوت نفتي در كنار بخشي از گنجينه اشياي موزه نفت


دوچرخه بهوندي

فرزند مرحوم ابراهيم بهوندي، در كنار دوچرخه كاري پدرش كه به موزه نفت اهدا شده است.


دومين تقدير اسناد

پيشكسوتان نفت، همچنين با حضور در مركز اسناد با چگونگي مرمت و بازيابي اسناد آشنا شدند.


گنجينه اشيا لنكراني

مسعود لنكراني مهاجر در كنار اسناد اهدايي خود به موزه هاي نفت.


يادگاري دومين همايش بازنشستگان

عكس يادگاري بازنسشتگان و پيشكسوتان نفتي در پايان دومين آيين نكوداشت اهداگران اشياء و اسناد صنعت نفت.