دوشنبه ششم فروردين ماه 1397 گزارش تصویری بازدید نوروزی از

نوروز امسال "موزه كارآموزان آبادان" (آموزشگاه فني سابق) در حالي كه هنوز رسما افتتاح نشده، پذيراي بازديد كنندگان بود. تصاوير زير گوشه هايي از اين استقبال غيرمنتظره گردشگران نوروزي را از دومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت، نشان مي دهد.

بازديد نوروزي از موزه كارآموزان

بازديد از كارگاه هاي اصلي موزه كارآموزان


محوطه كارآموزان نوروزي

يكي از ورودي هاي موزه كارآموزان آبادان


محوطه بيروني موزه در شب

نمايي از محوطه موزه در شب


بازديد نوروزي بخش اداري كارآموزان

بازديد از تصاوير قديمي آموزشگاه حرفه اي از سوي بازديد كنندگان


بازديد از كارگاه كارآموزان

يكي از كارگاه هاي قديمي آموزشگاه كه براي ديدار بازديد كنندگان بازسازي شده است.


نقاشي كودكان در كارآ»وزان

كودكان در حالي نقاشي در اتوبوسي قديمي كه پس از بازسازي به اين كار اختصاص داده شده است.


محوطه بيروني كارآ»موزان شب

نمايي ديگر از محوطه بيروني موزه كارآموزان آبادان در شب


محوطه بازي كارآموزان

وسايلي كه براي بازي و تفريح كودكان در محوطه موزه در نظر گرفته شده است.


دوچرخه هاي كارآموزان

دوچرخه هاي قديمي كارآموزان كه در گوشه اي از محوطه موزه به نمايش درآمده است.


كارگاه موزه كارآموزان

كارگاه هاي مختلف آموزشگاه فني در بخش اصلي موزه كارآموزان


تابلو اسامي موزه كارآموزان

نام هاي قديمي آموزشگاه حرفه اي، از بدو تاسيس تا پايان فعاليت، روي تابلويي در موزه به نمايش گذاشته شده است.


كودكان در بازديد نوروزي از كارآموزان

كودكان در كارگاه هاي موزه كارآموزان با ابزارها و ادوات مورد استفاده در آموزشگاه فني نفت آبادان آشنا مي شوند.


بازديد از كارگاه اصلي كارآموزان